นักศึกษา IBMP ได้รับรางวัลจากเวที Young Financial Star Competition 2019 (YFS2019)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 เพื่อเฟ้นหาที่สุดของดาวแห่งถนนการเงิน โดยนักศึกษาได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1.รางวัล SET Corporate Finance Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการเงินธุรกิจรางวัล

 รางวัลชนะเลิศ 

นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ เลขทะเบียน 6102110142
(ป.โท ปี1 สาขาการบัญชีและการบริหารการเงิน)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวรณิษฐา ส่งเสริมวาสนา เลขทะเบียน 6102110381
(ป.โท ปี1 สาขาการบัญชีและการบริหารการเงิน)

 

2.รางวัล SET Investment Star ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นาย สิทธิพล สัตยภิวัฒน์ เลขทะเบียน 6002460076
(ป.ตรี ปี2 สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)


3.รางวัล PTT Star Team
 รางวัลชนะเลิศ 

นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ เลขทะเบียน 6102110142
(ป.โท ปี1 สาขาการบัญชีและการบริหารการเงิน)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวพิมพ์โพยม สุดเจริญ เลขทะเบียน 6002470638
(ป.ตรี ปี2 สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวรณิษฐา ส่งเสริมวาสนา เลขทะเบียน 6102110381
(ป.โท ปี1 สาขาการบัญชีและการบริหารการเงิน)