Menu

Scholarship
สรุปรายละเอียดของเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้

ทุนการศึกษา/ประกาศเกียรติคุณจากคณะฯ
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนฉุกเฉิน
ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ทุนคะแนนสอบเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าคณะฯ แต่ละสาย
ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 
ทุนการศึกษา/รางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัย
รางวัลเรียนดี
รางวัล/ทุนภูมิพล
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์
 
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชย์ฯหลักสูตรภาษาไทยทุกชั้นปี
2. เป็นผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงินหรือขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
 
กำหนดการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์
รับสมัคร - เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   - สิ้นเดือนกรกฎาคม
กำหนดการสัมภาษณ์  - เดือนกรกฎาคม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน     - สิ้นเดือนสิงหาคม

ใบสมัคร
1.  รับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
2.  Download ได้ที่ http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/news/Form1.pdf

จำนวนเงินทุน
ประเภทที่ 1 ทุนเต็ม   ค่าลงทะเบียน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ภาค 1 – 2)    52,400    บาท
ประเภทที่ 2 ทุนบางส่วน   ค่าลงทะเบียน (ภาค 1 – 2)    24,000    บาท
ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนไม่เกินทุนละ 24,000 บาท
จำนวนเงินทุนเหมาจ่าย (สำหรับนักศึกษา รหัส55 ขึ้นไป)
การเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น   
ภาค 1    เบิกจ่าย    14,200    บาท
ภาค 2    เบิกจ่าย    14,200    บาท 

 เงื่อนไข/อื่น ๆ
คณะฯ จะสำรองจ่ายเงินโดยโอนเงินทุนการศึกษาให้นักศึกษาเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า สำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนจะโอนให้นักศึกษาทุกต้นเดือนในระหว่างเปิดภาคการศึกษาเท่านั้น  อนึ่งหากหน่วยงานภายนอกประสงค์จะขอให้คณะฯ ส่งชื่อนักศึกษาไปรับทุนการศึกษาคณะฯ จะดำเนินการดังนี้
-  กรณีแหล่งทุนภายนอกให้ทุนการศึกษา วงเงินต่ำกว่าเงินทุนที่นักศึกษาได้รับจากคณะฯ นักศึกษาไม่ต้องส่งเงินคืนคณะฯ
-  กรณีแหล่งทุนภายนอกให้ทุนการศึกษามากกว่าวงเงินที่คณะฯ  จ่ายให้นักศึกษาคณะฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้แก่นักศึกษาในภายหลัง
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากณะฯ ต้องช่วยงานอาจารย์/หน่วยงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะฯ มอบหมาย เช่น งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ งานสัมมนาวิชาการของคณะฯและงานพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ
 
ทุนฉุกเฉิน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชย์ฯ หลักสูตรภาษาไทยและไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากคณะพาณิชย์ฯในปีการศึกษาที่กำลังศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงิน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

กำหนดการรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์
ยื่นใบสมัครได้ตลอดปีการศึกษา 
ใบสมัคร
1.  รับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
2.  Download ได้ที่ http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/news/Form2.doc
จำนวนเงินทุน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เช่น ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นเงิน 3,000 บาท จำนวน 1 เดือน
 
ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. เป็นนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ภาคภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาควบตรี-โท หลักสูตร 5 ปี และนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศจากงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 

กำหนดการรับสมัคร
ภาค Fall และภาค Spring     ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม

ระยะเวลาการศึกษา
Fall      :    ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
Spring :    ตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม

ใบสมัคร
1.  รับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
2.  Download ได้ที่ http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/news/Form3.doc

จำนวนทุน
1. นักศึกษาภาคภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาควบตรี-โท หลักสูตร 5 ปี    จำนวน     4  ทุน
2. นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA)             จำนวน     1  ทุน

ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
ค่าลงทะเบียน ค่าเครื่องบินไป-กลับและค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามอัตราที่ ก.พ.กำหนดทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อกลับจากโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศแล้วจะต้องรายงานผลการเข้าร่วมโครงการให้คณะฯ ทราบและช่วยเหลืองานคณะฯ ในด้านต่างๆ เช่น ดูแลนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศไทยเป็นล่ามโครงการ Buddy เป็นต้น
 
ทุนคะแนนสอบเข้าสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าคณะฯ แต่ละสาย
การจัดสรรทุน
จำนวน 8 ทุน สำหรับผู้ที่สอบเข้าได้คะแนนสูงสุด -ในแต่ละสายสอบ ดังนี้
 
สถานที่ศึกษา
สาขาวิชา
รับตรง
สกอ.*
รวม
ท่าพระจันทร์ (บูรณาการ 5 ปีควบตรี/โท)
บัญชี
1
1
2
ท่าพระจันทร์ (บูรณาการ 5 ปีควบตรี/โท)
บริหารธุรกิจ
1
1
2
รังสิต (หลักสูตร 4 ปี)    
บัญชี
1
1
2
รังสิต (หลักสูตร 4 ปี    
บริหารธุรกิจ
1
1
2
รวม
 
4
4
8
* ผู้ที่ได้รับทุนผ่านการสอบของ สกอ. ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และเลือกคณะพาณิชย์ฯ ในสาขาดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่ง
 
เงื่อนไขการให้ทุนศึกษาต่อเนื่อง
ระดับปริญญาตรี ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก         ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 
หากนักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าที่กำหนดในภาคการศึกษาใด การให้ทุนถือเป็นอันยุติ
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องดำเนินการเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของคณะฯ
ภายในกำหนดเวลา 3 ปี หากพ้นกำหนดเวลา การให้ทุนถือเป็นอันยุติ
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องดำเนินการเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะฯ
ภายในกำหนดเวลา 3 ปี หากพ้นกำหนดเวลา การให้ทุนถือเป็นอันยุติ
เนื่องจากทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนสำหรับการศึกษาในคณะพาณิชย์ฯเท่านั้น เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องดำเนินการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้วยตนเองตามเงื่อนไขของโครงการ เมื่อได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา นักศึกษาต้องแจ้งให้คณะฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อคณะฯ จักได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท (5 ปี)        
        ภาค 1     ประมาณ            13,000    บาท
        ภาค 2    ประมาณ             10,000    บาท

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคภาษาไทย หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท (5 ปี)  (สำหรับนักศึกษารหัส 54 ขึ้นไป)
        ภาค 1     ประมาณ           17,000    บาท
        ภาค 2    ประมาณ            14,000    บาท 

ระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท (5 ปี)
        ภาค 1    ประมาณ            19,000    บาท
        ภาค 2    ประมาณ            18,000    บาท 

ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม
สืบเนื่องจากประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 เรื่อง รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม และฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม (เพิ่มเติม) ซึ่งได้พิจารณาจัดสรรรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้นักศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมอบรางวัลเป็นค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป จำนวน 1 ภาค และประกาศนียบัตร นั้น   เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก คณะฯ จึงพิจารณาเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการประกาศให้รางวัลดังกล่าว เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนหรือเรียนดีแต่ขาดแคลน  ดังนั้นคณะฯ จึงขอยกเลิกประกาศ ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 เรื่อง รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม และฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม (เพิ่มเติม) และให้ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมแทน  

ทั้งนี้การให้ประกาศเกียรติคุณสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ตามประกาศคณะฯ http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/news/ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม.pdf

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชย์ฯ หลักสูตร 4 ปี นักศึกษาควบตรี-โท หลักสูตร 5 ปี และนักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ทุกชั้นปี
2. ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ในภาคการศึกษานั้น
3. ลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00
4. ไม่ติด W ในรายวิชาใด ๆ ในภาคการศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00

กำหนดการรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคม
ภาคเรียนที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคม

ใบสมัคร
1.  รับและยื่นคำร้องทั่วไป ได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ คณะพาณิชย์น ทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
2.  Download ได้ที่ http://cms.tbs.tu.ac.th/medias/news/Form4.doc

หลักฐานการสมัคร
1.  แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. ใบแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00
4. สำเนาบัตรนักศึกษา

รางวัล
มอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณ โดยคณะฯ จะกำหนดพิธีมอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง


รางวัลเรียนดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. เป็นนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
          - ชั้นปีที่ 1 มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นการศึกษาภาค 2 ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุด
          - ชั้นปีที่ 2 มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นการศึกษาภาค 2 ไม่ต่ำกว่า 66 หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุด
          - ชั้นปีที่ 3 มีหน่วยกิตสะสมเมื่อสิ้นการศึกษาภาค 2 ไม่ต่ำกว่า 102  หน่วยกิต และมีค่าเฉลี่ยสะสมสูงสุด
2. คณะฯ เป็นผู้ส่งชื่อนักศึกษาไปรับรางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
     ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. รางวัลอาจจะเป็นเงิน โล่ หรือสิ่งของแล้วแต่มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา 
4. รับรางวัลในวันที่ 27 เดือนมิถุนายนของทุกปี

เงื่อนไขการส่งชื่อนักศึกษา
คณะฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกส่งชื่อนักศึกษาไปรับรางวัลเรียนดีจากมหาวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รางวัล
รางวัลอาจเป็นเหรียญ เงินทุน หรือสิ่งของอื่นใดที่มีรูปร่างลักษณะตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

รางวัล/ทุนภูมิพล
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะฯ ได้รับเกียรตินิยม และมีคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา  

กำหนดการรับรางวัล
ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  ประมาณปลายเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม ของทุกปี

รางวัล
 เป็นเหรียญทองและประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยฯ 

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
คณะฯ ทำการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 1 คน ส่งให้คณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ฯ เพื่อทำการคัดเลือกอีกชั้นหนึ่ง
1. มีสัญชาติไทยและได้รับปริญญาเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง
2. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีปฏิทิน
3. มีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนระบบ Paper-based Total ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป/คะแนนระบบ Computer based Total ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป และผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอื่นเป็นสื่อการสอนต้องแสดงผลการทดสอบ ซึ่งได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนั้นได้กำหนดไว้
4. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนจะต้องได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของประเทศเท่านั้น  

กำหนดการรับสมัคร
ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน และจะสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

จำนวนเงินทุน
 มูลนิธิอานันทมหิดลฯ จะเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก