เกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 
นักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท  ที่ประสงค์จะยื่นผล SMART II
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า 210 คะแนน