**สำหรับนศ. ป.โทที่กำลังดำเนินการหาหัวข้อวิจัย THESIS/IS สามารถดาวน์โหลดหัวข้อวิจัยของนศ. รุ่นพี่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนศ. ป.โท รุ่นต่อๆ ไป ดังนี้

1 . ปีการศึกษา 2553
2 . ปีการศึกษา 2554
3 . ปีการศึกษา 2555
4 . ปีการศึกษา 2556

ทั้งนี้ หากนศ. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ห้องหลักสูตร IBMP