ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมของคณะฯ จากงบประมาณกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 2558

 

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา