ตามที่หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) ระดับปริญญาตรี ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา TU100 Civic Education ให้กับนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โทฯ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการและสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 โดยวิชานี้มีลักษณะเฉพาะของการนำความรู้ทางวิชาชีพการบัญชีและบริหารธุรกิจไปใช้ในยกระดับรายได้ให้กับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของธรรมศาสตร์โมเดล

 

หลักสูตรควบตรี-โทฯ เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรควบตรี-โทฯ จึงประสงค์อนุมัติให้จดทะเบียนเรียนวิชา TU100 ตามที่หลักสูตรเปิดให้เป็นการเฉพาะเท่านั้น และไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรายวิชาที่ศูนย์รังสิต

 

 >>> ประกาศ <<<