ขั้นตอนและการดำเนินการเพื่อขอยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ (EG) + ยื่นเอกสารที่ห้องหลักสูตร*** Update 25 ก.ย. 2561

ระยะเวลาที่ยื่นขอยกเว้น

การบันทึกผล ACC

1 มีนาคม - 10 เมษายน

ภาคฤดูร้อน

1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน

ภาค 1

1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

ภาค 2


สำหรับนักศึกษารุ่นหลักสูตรพ.ศ. 2561 (รหัส 61 เป็นต้นไป)

 ขั้นตอนการ ACC (EG) ภาควิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ.2561 ---Update 25 ก.ย. 2561

สำหรับนักศึกษารุ่นหลักสูตรพ.ศ. 2556 (รหัส 56-60)

ขั้นตอนการ ACC (EG) ภาควิชาอังกฤษ หลักสูตร พ.ศ.2556  ---Update 2 พ.ค. 2561


 ตัวอย่างการ ACC (EG) ---ตัวอย่างเอกสารที่ขอยื่น exempt

 

***คะแนน TU GET โปรดใช้คะแนนตัวจริงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาโดยเด็ดขาด***

ก่อนส่งคำร้องขอยกเว้น EG คำร้องต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ว ถึงจะยื่นส่งได้

การส่งเอกสารที่สมบูรณ์ คือ ได้เซ็นชื่อลงในสมุดรับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่นักศึกษาคนใดนำเอกสารมาฝากส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม แล้วไม่มาติดต่อสอบถามว่าอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ส่งคำร้องคืนกลับมาแล้วหรือไม่?  หากนักศึกษาไม่มาติดตามเอกสาร และเอกสารหาย ทางหลักสูตรฯ จะไม่รับผิดชอบ และถือว่านักศึกษายังไม่มีการส่งเอกสารให้ทางหลักสูตรฯ ***