ตัวอย่างฟอร์มคำร้อง+เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์

 

นักศึกษาคนใดประสงค์จะจดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ ไปเรียนที่รังสิต

สำนักทะเบียน แจ้งว่าจะปลดล็อคให้นักศึกษาทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต จดทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ ในภาคฤดูร้อนได้เลย

แต่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 หากนักศึกษาคนใดประสงค์จะเรียนที่รังสิต 

***ต้องเขียนคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นพร้อมส่งรายละเอียดที่ได้รับการจัดสรรเรียนที่รังสิตใดภาคนั้นๆ ประกอบ***

เพื่อทางคณะฯ จะได้ทำบันทึกให้สำนักทะเบียนปลดล็อคเป็นรายบุคคล

ควรดำเนินการเขียนคำร้องก่อนถึงช่วงจดทะเบียน มิเช่นนั้นวิชาที่ได้รับการจัดสรรก็จะถูกยกเลิกไปทำให้ไม่สามารถเรียนได้

 

ข้อระเบียบในการจดทะเบียนข้ามศูนย์

ตัวอย่างจดทะเบียนข้ามศูนย์ ---สำหรับนักศึกษา 5 ปี
ตัวอย่างจดทะเบียนข้ามศูนย์ ---สำหรับนักศึกษา 4 ปี ที่ประสงค์จะย้ายมาเรียน 5 ปี และ นักศึกษา 5 ปี ที่ประสงค์จะย้ายไปเรียน 4 ปี

***ขอให้นักศึกษาปรับเนื้อหาข้อความให้เหมาะสมตามแต่ละวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนต้องจดทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษานั้น***